Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – základní informace

 

Zákon o evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se snižuje sazba DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků. 
Fáze zavádění elektronické evidence tržeb

 • fáze (od 1. 12. 2016) – ubytovací a stravovací služby
 • fáze (od 1. 3. 2017) – maloobchod a velkoobchod, zprostředkovatelé velkoobchodu, zásilková služba,
 • fáze (od 1. 3. 2018) – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství atd.,
 • fáze (od 1. 6. 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Kdo je povinen evidovat tržby a jaké tržby se evidují
Evidovanou tržbou je platba, která

 • splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň
 • zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET).

Obě podmínky musí být splněny současně.
Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

 • v hotovosti,
 • platební kartou,
 • šekem,
 • směnkou,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.
Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který

 • není předmětem daně z příjmů,
 • je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

Rozhodným příjmem naopak nejsou zejména příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů) nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle § 10 zákona o daních z příjmů).
Rozhodným příjmem účetních jednotek jsou takové příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou. Vzhledem k tomu, že záměrem evidence tržeb je zachycení reálného majetkového toku a nikoliv záznamu v evidenci, který může nastat v jiném časovém okamžiku, je pro účely evidence tržeb od účetního zachycení odhlíženo.

Závazné posouzení o určení evidované tržby (§ 32 ZoET)

Bude-li mít podnikatel pochybnosti, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, případně zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, bude mít možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Žádost bude moci poplatník podat nejdříve 3 měsíce před samotným zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016.

V případě zájmu o další informace a objednání této služby nás prosím kontaktujte na tel. čísle 466 649 019, 777 649 019 nebo na e-mailu, kde dohodneme další postup pro podepsání smlouvy a plné moci.