Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality

DAŇOVÉ ZMĚNY 2018 (volný cyklus 6 seminářů)

 

Termín:

24. 11.2016, 06.12.2016, 19.12.2016

 

Místo konání:

H-centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště

 

Další informace:

Mapa na serveru mapy.cz - Příjezdová mapa ke stažení

 

Přednáší

Mgr. Josef Janata (daňový poradce)


 

1. DPH, DAŇ Z PŘÍJMU 2017/2018 (cyklus 2 seminářů)

 

Termín

24. 11. 2017 od 08.30 hodin do 14.00, prezence od 08.00 hodin

 

 

DPH 2017/2018 (seminář č. 1A)

 

Určeno

Seminář je určen pro mzdové účetní, pro pracovníky zabývající se personální otázkou ve společnosti, pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností. Dále je určen pro majitele i management společností.

 

Cíl

V rámci semináře získají posluchači základní přehled o hlavních změnách v oblasti mezd a platů od 1. 1. 2017. Všechny změny budou dokumentovány na velké části praktických příkladů. Pozornost bude také věnována problematickým případům ve zpracování mezd v roce 2016 a vybraným judikátům ovlivňující personální praxi

 

Program

Změny zákona o DPH od 1. července 2017, změny od roku 2018, výklad aktuálních informací vydaných GFŘ:

 • Nove vymezeni obchodního majetku dle uplatněného nároku na odpočet daně
 • Úprava podnikání ve společnosti od 1. 7. 2017
 • Stanoveni místa plněni u služby vztahující se k nemovité věci
 • Vznik povinnosti přiznat daň
 • Zrušeni opakovaného plněni - zdanitelné plněni na dlouhodobé bázi
 • Oprava zakladu daně a výše daně u dodavatele, oprava odpočtu daně u odběratele – reklamace, vazba na kontrolní hlášení
 • Pořízení zboží z jiného členského státu, stanoveni místa plněni
 • Dodaní zboží do jiného členského státu, přemístění obchodního majetku, vývoz zboží,
 • Nedoložené ztráty zásob – úprava odpočtu daně
 • Rozšíření institutu režimu přeneseni daňové povinnosti – specifika, povinnost přiznat daň, …
 • Daňové doklady s chybějícími náležitostmi
 • Kontrolní hlášení 2018 – hlavní úskalí, nové zkušenosti, důkazní řízení správce daně, výzvy správců daně

Minimalizace rizik ve vazbě na DPH:

 • Možnost snížení rizika neuznaní nároku na odpočet daně ze strany finanční správy
 • Ručeni za daň neodvedenou dodavatelem
 • Nespolehlivý plátce, platby na nenahlášený učet nebo na učet mimo tuzemsko
 • Novy institut „nespolehlivá osoba“
 • Upozorněni na podvody v oblasti DPH při poskytování pracovní síly

Dotazy posluchačů


 

 

Daň z příjmu 2017/2018 (seminář 1B)

 

Určeno

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní, účetní, asistentku účetní, fakturantku. Seminář nepředpokládá žádné hluboké znalosti zákona o daních příjmů a proto je určen i pro nejširší podnikatelskou veřejnost (majitele společnosti, jednatele, případně další statutární zástupce společnosti,…).

 

Cíl

Seznámení účastníků s praktickými dopady zásadních změn daňového balíčku a dalších schválených změn zákona o dani z příjmu s účinností pro rok 2017, 2018. Pozornost bude také věnována vybraným problematickým ustanovením roku 2017 a informacím z kontrol finančních úřadů.

 

Program

Změny zákona o dani z příjmů pro rok 2017, 2018, výklad aktuálních informací vydaných GFŘ:

 • Nová pravidla pro uplatňování výdajů procentem z příjmů, variantní uplatnění pro rok 2017
 • Nový způsob odepisování technického zhodnocení dle §28 odst. 7
 • Nové lhůty pro odepisování nehmotného majetku dle §32a
 • Nové odepisování spoluvlastnických podílů
 • Narovnání podmínek u výdajů na dopravu
 • Daňové výdaje 2017, 2018
 • Bezúplatné příjmy
 • Pokyn řady D – D-22 – základní informace
 • Oznámení o osvobozených příjmech
 • Dotazy posluchačů.

Novela zákona o rezervách
Dotazy posluchačů


 


2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OD ROKU 2018 PRO ÚČETNÍ A EKONOMY – GDPR + ZMĚNA DAŇOVÉHO ŘÁDU 2017 (cyklus 2 seminářů)

 

Termín

6. 12. 2017 od 08.30 hodin do 13.00, prezence od 08.00 hodin

 

Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR (seminář č. 2A)

 

Určeno

Seminář je určen zejména pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní, účetní, mzdovou účetní, ekonoma a případně i pro další pracovníky společnosti odpovědné za obchod a marketing. 
Semináře nepředpokládají žádné hluboké znalosti zákonů a proto jsou vhodné i pro nejširší podnikatelskou veřejnost (majitele společnosti, jednatele,…).

 

Cíl

V průběhu semináře budou posluchači seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností zpracování osobních údajů byla podstatným způsobem modifikována nebo k nim přibyly povinnosti nové. Nová povinnost v rámci ochrany osobních údajů bude od května 2018 závazná pro věchy firmy a podnikající fyzické osoby a to bez ohledu na velikost a předmět podnikání. Jednotlivé nové skutečnosti i změny budou prezentovány s větším zaměřením na činnost ekonomického úseku.

 

Program

Osobní údaje

 • Co všechno jsou osobní údaje
 • Kde je konkrétně hledat

Nový rámec ochrany osobních údajů

 • Základní principy,
 • Základní terminologie
 • Působnost nařízení

Ochrana práv subjektů v praxi

 • souhlas fyzické osoby se zpracováním
 • právo na informace
 • přístup a oprava osobních údajů
 • právo být zapomenut, právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku a další práva

Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

 • co se (ne)považuje za zpracování
 • kdo jsou správci a zpracovatelé
 • zabezpečení osobních údajů
 • ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
 • posuzování vlivu na ochranu osobních údajů
 • případné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Dotazy posluchačů.

 

Změna daňového řádu 2017 a možné způsoby obrany proti aktuálním postupům správce daně (seminář 2B)

 

Určeno

Seminář je určen zejména pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní, účetní, mzdovou účetní, ekonoma a případně i pro další pracovníky společnosti odpovědné za obchod a marketing. 
Semináře nepředpokládají žádné hluboké znalosti zákonů a proto jsou vhodné i pro nejširší podnikatelskou veřejnost (majitele společnosti, jednatele,…).

 

Cíl

Jsme svědky toho, že v dnešní turbulentní době se neúměrně zvyšuje tlak na firmy ze strany finančního úřadu. Finanční správa má vypracovanou speciální metodiku vůči daňovým subjektům, která se v celé řada případů neopírá o zákonná ustanovení daňového řádu či případně dalších daňových zákonů. Metodika také zcela není postavena na důkazech, ale na úvahách, domněnkách, předpokladech. Na tomto semináři se účastníci seznámí s tím, jak případně postupovat při řešení sporu s daňovou správou nebo také, jak předejít případnému problému ve vazbě na správce daně.

 

Program

 • Novela daňového řádu 2017
 • Neformální komunikace správce daně s daňovými subjekty a její závaznost (např. může správce daně komunikovat obyčejným e-mailem a důsledky s tím spojené, neformální výzvy ke kontrolním hlášením)
 • Požadavky správců daně na předkládání dokumentů kvůli jiným osobám – práva povinnosti, úhrada nákladů
 • Dodatečné daňové přiznání (např. může správce daně rovnou zahájit kontrolu nebo se musí napřed dotázat, zda daňový subjekt nemá důvody pro podání dodatečného přiznání)
 • Aktuálně k postupu k odstranění pochybností a kontrolám v roce 2017 (- co když správce daně zadržuje nárok na odpočet kvůli nekontaktnímu dodavateli či dokonce „dodavateli dodavatele“, kolik výzev může poslat, jak dlouho může trvat, než řízení ukončí, obrana v linii finančních orgánů, obrana soudní).
 • Dotazy posluchačů

 3. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2018 (cyklus 2 seminářů)

 

Termín

19. 12. 2017 od 08.30 hodin do 13.00, prezence od 08.00 hodin

 

ZMĚNY V PRACOVNÍM PRÁVU 2018
(seminář 3A)

 

Určeno

Seminář je určen pro mzdové účetní, pro pracovníky zabývající se personální otázkou ve společnosti, pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností. Dále je určen pro majitele i management společností.

 

Cíl

V rámci semináře získají posluchači základní přehled o hlavních změnách v zákoníku práce a navazujících předpisů od 1. 1. 2018. Všechny změny budou dokumentovány na velké části praktických příkladů. Pozornost bude také věnována problematickým ustanovením a vybraným judikátům ovlivňující personální praxi.

 

Program

 • Novinky v evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Novela zákona o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání, nekolidující zaměstnávání
 • Novela zákona o specifických zdravotních službách
 • Kontrola na pracovišti
  • novela zákona o inspekci práce
  • nelegální práce
 • Změny v zákoníku práce
  • Převedení zaměstnance na jinou práci
  • Dovolena,
  • Dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
  • Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele
  • Vrcholový řídící pracovník, …
 • Souběh funkce statutárního orgánu s pracovním poměrem – aktuální stav, řešení souběhu
 • Ochrana osobních údajů – základní informace a povinnosti zaměstnavatele
 • Dotazy posluchačů.
 

MZDY, PLATY 2018
(seminář 3B)

 

Určeno

Seminář je určen pro mzdové účetní, pro pracovníky zabývající se personální otázkou ve společnosti, pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností. Dále je určen pro majitele i management společností.

 

Cíl

V rámci semináře získají posluchači základní přehled o hlavních změnách v oblasti mezd a platů od 1. 1. 2017. Všechny změny budou dokumentovány na velké části praktických příkladů. Pozornost bude také věnována problematickým případům ve zpracování mezd v roce 2017.

 

Program

 • Změny minimální mzdy pro rok 2018, změny mzdových tarifů pro rok 2018
 • Změny ve zdravotním pojištění,
 • Změny v nemocenském a důchodovém pojištění, sociálním zabezpečení,
 • Změny v oblasti daně z příjmu ze závislé činnosti
  • uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmu podrobené srážkové dani,
  • změny daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, daňového zvýhodnění na 1. dítě v roce 2018
  • školkovné pro rok 2018, …
  • Prohlášení poplatníka …..
 • Benefity zaměstnanců
 • Zpracování mzdy od 01.01.2018 – nejnižší úroveň zaručené mzdy, srážky ze mzdy, …
 • Komplikované příklady zpracování mezd
 • Elektronická komunikace se státní správou pro rok 2018
 • Dotazy posluchačů.

  

Cenové varianty

Účast na všech 6 seminářích – DAŇOVÉ ZMĚNY 2018
Kód: 1712281        4950,-Kč bez DPH                          
5990,- Kč (včetně 21% DPH pro 1 účastníka z jedné společnosti)
Kód: 1712282        9400,-Kč bez DPH                          
11374,- Kč (včetně 21% DPH pro 2 účastníky z jedné společnosti)
Kód: 1712283        13350,-Kč bez DPH                        
16154,- Kč (včetně 21% DPH pro 3 účastníky z jedné společnosti)

 

Účast na libovolných 2 dnů školení – Seminář 1+2, 1+3, 2+3
Kód: 1712281        3450,-Kč bez DPH                          
4175,- Kč (včetně 21% DPH pro 1 účastníka z jedné společnosti)
Kód: 1712282        6555,-Kč bez DPH                          
7932,- Kč (včetně 21% DPH pro 2 účastníky z jedné společnosti)
Kód: 1712283        9315,-Kč bez DPH                          
11271,- Kč (včetně 21% DPH pro 3 účastníky z jedné společnosti)
(cena školení zahrnuje nejen kurzovné, ale také občerstvení a podkladové materiály lektora) 

Objednat prostřednictvím formuláře internetové objednávky školení


Semináře ve volném cyklu DAŇOVÉ ZMĚNY 2018
24.11.2017 v 08.30 – 14.00   DPH, daň z příjmu 2017/2018 (seminář č. 1 – cyklus 2 seminářů)
24.11.2017 v 08.30 – 12.00   DPH 2018 (seminář č. 1A)
24.11.2017 v 12.15 – 14.00   Daň z příjmu 2017/2018 (seminář č. 1B)
06.12.2017 v 08.30 – 13.00  Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR + Změny daňového řádu 2017 (seminář č. 2 – cyklus 2 seminářů)
06.12.2017 v 08.30 – 11.30  Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR (seminář č. 2A)
06.12.2017 v 11.45 – 13.00  Změny daňového řádu 2017 a možné způsoby obrany proti aktuálním postupům správce daně (seminář č. 2B)
16.12.2017 v 08.30 – 14.00  Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (seminář č. 3 – cyklus 2 seminářů)
16.12.2017 v 08.30 – 12.00   Změny v pracovním právu 2018 (seminář č. 3A)
16.12.2017 v 12.15 – 14.00   Mzdy a platy 2018 (seminář č. 3B)